Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 2005.global stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym https://2005.global oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

2. Sklep internetowy 2005.global (zwany dalej: „Sklepem” ), o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest dla wszystkich osób (dalej „Użytkowników”) pod adresem: https://2005.global

3. Właścicielem sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest 2005 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Granicznej 39/6, 05-500 Nowa Iwiczna, NIP 951-245-79-77, REGON 369720731.

4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające użytkownikom skuteczny kontakt to:

A. adres e-mail: [email protected] (zalecane)

B. telefon: 576 75 2005

C. wiadomość DM na Instagramie

5. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.

6. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż odzieży, akcesoriów oraz biżuterii (zwane dalej: „Produktami”).

7. Sklep umożliwia:

A. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,

B. składanie zamówień (dalej: „Zamówienia”) przez Użytkowników (zwanych wówczas: „Kupującymi”),

C. przeglądanie strony w wersji mobilnej dla Użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.

8. W Regulaminie pod pojęciem „Konsumenta” rozumie się, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego, Użytkownika, będącego osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. W celu złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu złożenia zamówienia.

10. Samo korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych opłat.

2. Zamówienia

1. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, bez konieczności rejestracji w Sklepie.

3. Do złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.

4. Zamówienia muszą zawierać następujące dane:

A. imię i nazwisko (w przypadku firm - nazwę) Użytkownika składającego zamówienie

B. adres dostawy

C. adres e-mail

D. numer telefonu

E. nazwę i ilość zamówionych Produktów

F. NIP (w przypadku firm)

G. wybrany sposób dostawy

H. wybrany sposób płatności

5. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „złóż zamówienie”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.

6. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, Kupujący może dokonać zmiany telefonicznie bądź e-mailem lub całkowicie anulować Zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wysłane.

7. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość, zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Użytkownika.

8. Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową.

9. Sprzedający może wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji wątpliwości, co do prawdziwości, bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

10. W przypadku braku dostępności produktów uwzględnionych w zamówieniu Sprzedający poinformuje Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia i uzgodni z nim sposób zwrotu uiszczonej kwoty. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności produktów, Sprzedający poinformuje Kupującego o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia telefonicznie bądź w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

11. Na życzenie Kupującego, określone przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, Sprzedający po zaksięgowaniu wpłaty na swoim koncie, dostarczy Kupującemu fakturę VAT – w paczce lub mailem.

12. Kupujący opcjonalnie może wprowadzić uwagi do swojego Zamówienia.

13. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

3. Ceny i płatności

1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Dostępna jest również opcja zmiany waluty na dolar amerykański (USD) lub euro (EUR). Podane w sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: „złóż zamówienie”.

2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty online:

A) przelew natychmiastowy (tzw. pay-by-link)

B) karty płatnicze Visa, Maestro, MasterCard

C) BLIK

D) Google Pay, Apple Pay

E) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

4. Płatność za zamówione Produkty powinna być dokonana przez Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

5. Sprzedający dostarcza wraz z Produktem paragon bądź (opcjonalnie) fakturę VAT.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Punkt ten nie dotyczy Zamówień będących w trakcie realizacji.

4. Dostawa

1. Dostawa odbywa się na terenie Polski, jak również do krajów Unii Europejskiej. Możliwa jest wysyłka do krajów spoza Unii Europejskiej, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym kosztów dostawy.

2. Wysyłka Zamówień realizowana jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania płatności. W sytuacji, gdy dany Produkt ogłaszany jest jako Restock, wysyłka może się przedłużyć do 5 dni roboczych, przy czym informacja ta znajdzie się w opisie Produktu.

3. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub do paczkomatów.

5. W przypadku niektórych wysyłek zagranicznych, przewoźnikiem może być inna firma kurierska, niż ta wymieniona w punkcie 4.4., a czas realizacji Zamówienia może być wydłużony.

6. Koszt dostawy będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.

5. Wymiana

1. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany danego Produktu na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia.

2. Koszt wysyłki Produktu do Sprzedającego ponosi Kupujący.

3. Odsyłany Produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania.

4. Do Produktu należy dołączyć paragon lub fakturę oraz formularz wymiany, który był dostarczony w paczce wraz z Produktem.

5. Produkt należy odesłać na adres:

„2005”

Ul. Graniczna 39/6

05-500 Nowa Iwiczna

Tel. 576 752 005

6. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż 14 dni od daty otrzymania Produktu.

7. W sytuacji niedostępności Produktu, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia przybliżonej daty realizacji wymiany.

8. Paczki zwrotne nadane na niepoprawny numer telefonu nie zostaną odebrane.

6. Zwrot

1. Konsument, zgodnie z art. 27. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz.u. z 2014 r. Poz. 827), nabywający Produkt w Sklepie, ma możliwość odstąpienia od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych, niż bezpośrednie koszty zwrotu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać formularz załączony w paczce razem z Produktem na adres:

„2005”

Ul. Graniczna 39/6

05-500 Nowa Iwiczna

Tel. 576 752 005

2. Do Produktu należy dołączyć paragon lub fakturę.

3. Produkt nie może nosić śladów użytkowania.

4. Konsument zwraca produkty na własne ryzyko i koszt.

5. Zwrotowi ani wymianie nie podlega (m.in. z powodów higienicznych) bielizna.

6. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy Zamówienia, niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu wraz z formularzem zwrotu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

7. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 6.1., nie przysługuje Konsumentowi, w związku z brzmieniem art. 38. Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

8. Paczki zwrotne nadane na niepoprawny numer telefonu nie zostaną odebrane.

7. Reklamacja

1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.

2. Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty. Wyjątek stanowią: Winter Puffer oraz Winter Helmet Jacket Black / Brown / Silver.

Zakupiony produkt podlega reklamacji do dwóch lat od dnia jego otrzymania, jeżeli zostanie stwierdzona:

·       wada,

·       niekompletność,

·       niezgodność z opisem.

Produkt może także zostać poddany reklamacji, jeżeli nie spełnia oczekiwań Kupującego na skutek wady powstałej podczas produkcji. Producent, w takiej sytuacji może bezpłatnie naprawić szkodę, wymienić Produkt, bądź zwrócić pieniądze - według uznania. Gwarancją nie są objęte Produkty, które zostały uszkodzone w trakcie nieprawidłowej konserwacji, zaniedbania, zwykłego zużycia, sprania, a także procesów naturalnych na skutek dłuższego użytkowania.

3. Sprzedający zastrzega sobie różnice wymiarowania w Produktach odzieżowych do 3 cm w stosunku do wymiarów podanych na stronie.

4. W sytuacji, gdy Kupujący dostanie produkt wadliwy, może żądać usunięcia wady, bądź wymiany rzeczy na wolną od wad.

5. Reklamacja nie wymaga zachowania specjalnej formy, natomiast powinna zawierać:

A. dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika

B. oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja

C. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość Produktu

6. Produkt wraz z reklamacją należy odesłać na adres:

„2005”

Ul. Graniczna 39/6

05-500 Nowa Iwiczna

Tel. 576 752 005

7. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

8. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

9. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

10. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

8. Newsletter

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez 2005.global

2. Użytkownik przed zapisem do Newslettera powinien zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.

3.Zapis do Newslettera jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki prywatności

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Otrzymywanie Newslettera wymaga od Użytkownika spełnienia następujących wymagań technicznych:
a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b) aktywne konta pocztowe e-mail wraz z zaktualizowaną wersją przeglądarki, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer.

6. Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić zamówienie usługi Newslettera poprzez kliknięcie linku potwierdzającego skierowanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

7. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Każda ze stron może zrezygnować z Usługi w każdym momencie.

8. Użytkownik może zrezygnować z Usługi poprzez ponowne wpisanie adresu mailowego na stronie 2005.global w polu zapisu do Newslettera. 

9. Kod rabatowy Newsletter

1. Promocja rozpoczyna się dnia 19 kwietnia 2022 roku od godziny 00:01 i ma czas ograniczony, który ustala Sprzedawca, zwana dalej „Czasem trwania Promocji”.

2. Przedmiotem Promocji jest kod zniżkowy umożliwiający rabat -10% na produkty nieprzecenione ze strony 2005.global.

3. Rabat przyznawany jest jednorazowo na adres mailowy.

4. Rabat nie łączy się z promocjami, upustami, obniżkami, rabatami. Kod jest ważny przez 30 dni od otrzymania. 

5. W przypadku zwrotu przez Klienta Produktu zakupionego w ramach Promocji, Sklep zwróci Klientowi wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkt (obniżoną o wartość Rabatu). 

10. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu.

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego https://2005.global

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.03.2021 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium